Hukuk, insan ilişkilerinin temelini oluşturan hak ve adalet anlayışının, bir sistem ve normlar hiyerarşisine göre şekillenerek yasal düzenlemeler yoluyla devletin işleyiş sistemi haline getirilmiş şeklidir.  Hukuk, devletin işleyiş sistemini oluşturduğu kadar, kişiler arasında ki anlaşmazlıkların ve çıkar çatışmalarının toplumun genelinin kabul edeceği hak ve adalet anlayışı içinde çözümünü de amaçlar. Bu nedenle hukuk normlarının toplumun gelişimine ve ilerlemesine göre şekillenmiş bir objektiflik içermesi zorunlu olup, bu normların; sübjektif bir olaya uygulandığında somut hukuki sorunu herkesin kabul ettiği hak ve adalet anlayışı içinde çözümünü sağlaması da bir gerekliliktir. Bunu sağlamayan bir hukuk sistemi toplumda huzursuzluğa ve anarşinin oluşumuna neden olur. Bu nedenle somut hukuki problemler, normlar hiyerarşisine göre şekillenmiş bu mevzuata göre ve toplumsal hak ve adalet anlayışına uygun olarak çözüme ulaştırılmalıdır. Avukatlık faaliyeti, normların somut olaya doğru bir şekilde uygulanarak hukuki probleminin çözülmesini sağlama faaliyetidir. Hukuk büromuz, bu amaçla bir taraftan müvekkillerine problemlerinin çözülmesindeki bu hukuki yardımı sunarken ayraca makale ve Yargıtay Kararları hakkında değerlendirme yazıları yayımlayarak uygulamaya katkı sunmayı amaçlamaktadır. Makalelerimiz, hukuk temel teorisi, güncel yasal mevzuat (kanun, yönetmelik, tüzük vs.) ve Yargıtay kararları ile şekillenen en son mahkeme uygulamaları dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Yasal mevzuat değişiklikleri, yeni yargısal uygulamalar, olması gereken ve amaçlanan hukuk anlayışı makalelere eklenerek bilgi akışının güncelliği sağlanmaktadır. Hak ve Adalet Hukuk Bürosunda faaliyetlerini yürüten Av. Mustafa Murat TUNCER, hukuki danışmanlık hizmetinin yanı sıra birçok hukuk alanında çalışma göstermiş olmasına rağmen altı hukuk alanını temel faaliyet alanı olarak belirlemiştir.

 

 Anayasa Mahkemesi, Avrupa Birliği ve Uluslararası Ticaret Hukuku
Son yasal düzenlemelerle kabul edilen mahkeme kararlarının Anayasa Mahkemesi’nce denetimi ve yasalara karşı bireysel başvuru haklarıyla Avrupa Birliğine Müracaat imkânları hukuku uluslararası denetime tabi tutarak üst bir seviyeye taşıdığı gibi hukukçularında hak arama imkânı olarak önünü açmış, idari ve siyasi baskılarla alınan bir takım hukuksuz kararların düzeltilmesine büyük bir imkân daha sağlamıştır. Yine Uluslararası Ticaretin ülkemizde faaliyet alanının artırmasıyla bu konuda uzmanlaşmış uluslararası sözleşme yapma Dünya Ticaret Örgütü mevzuatına hâkim avukatlara ihtiyaç artmıştır. Bu süreçte Yüksek Lisan eğitimini Avrupa Birliği ve Uluslar arası Ticaret Hukuku Alanında yapmış olan Av. Mustafa Murat TUNCER bu alanda ki bilgi ve tecrübesini müvekkillerine sunmakta olup müvekkillerinin sorunlarına en iyi ve hızlı yollarla çözüme kavuşturmaktadır.


 Ceza Hukuku
Suçu önleme tedbirleri aşamasından itibaren ceza hukuku süreci, kişinin hakları bakımından hukuki yardıma en çok ihtiyaç duyduğu süreçtir. Ceza hukuku, içerisinde bulunan önleyici tedbirlerden başlamak üzere, arama, el koyma, yakalama, gözaltı, tutuklama gibi koruma tedbirleri; adli para cezası veya hapis cezası mahkûmiyeti gibi mahkeme kararları vasıtasıyla kişi özgürlüğüne müdahale eder. Suç öncesi alınan kolluk tedbirleri, suç işlendiğinde gerçekleşen savcılık soruşturması, ceza davası açıldığında mahkeme tarafından gerçekleştirilen yargılama faaliyeti ceza hukukunun süreçleridir. Tüm bu süreçlere şüpheli, sanık veya şikâyetçi olarak katılanlar mutlaka profesyonel hukuki yardım almalıdır. Yargısal süreçlerde müşteki, şüpheli veya sanığın savunma hakkı bir ceza avukatı tarafından temin edilmediği takdirde hak kaybı kaçınılmazdır. Türkiye'de tüm mesleki gelişmelere paralel olarak nitelikli ceza avukatı sayısının da gittikçe arttığı görülmektedir. Av. Mustafa Murat Tuncer, ceza hukukunun genel teorisini ve bu teorinin yargı sistemi içindeki tüm uygulamasını birlikte ele alarak etkin bir avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaya çalışmaktadır.


 Tazminat Hukuku​

İdari ve özel hukuk ilişkilerinde birbirinden farklı sebeplerle ortaya çıkan tazminat uyuşmazlıklarını konu alır. Maddi ve manevi tazminat davası; idarenin eylem ve işlemlerinin vermiş olduğu zararlar, trafik kazası, iş kazası, doktor uygulama hatası (malpraktis), boşanma, sözleşme ihlali, suç işlenmesi vb. gibi birçok farklı hukuki nedenden kaynaklanabilir. Tazminat davaları; kusur oranının, zarar miktarının ve sorumluluğun tespiti açısından titizlikle takip edilmesi gereken ayrı ayrı önemli aşamalardan oluşur. Tazminat talebinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için bilirkişi incelemesi, tanık dinlenmesi, belge araştırma işlemlerinin yapılması gerekir. Tazminat davası sürecinin iyi yönetilmesi dava sonucunda elde edilecek tazminat miktarının lehe belirlenmesini sağlayacaktır. Maddi tazminat davası, ölüm varsa ölenin yaşı, en son aldığı ücret, tazminat konusu olaydaki kusur oranı; yaralanma varsa ek olarak maluliyet oranı dikkate alınarak hesaplanır. Manevi tazminat davası ise kusur oranı, tarafların mali durumları, yaşı, mesleği, olayın vahameti vb. gibi kriterler göz önünde bulundurularak hesaplanır. Avukatlık büromuz, tazminat davaları için tazminat sebebini ve somut olaya özgü mevzuatı birlikte analiz ederek hem hukuki danışmanlık hem de avukatlık hizmeti sunmaktadır.


​ Gayrimenkul Hukuku
Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma, Tapu iptal ve tescil davaları; önalım, ortaklığın giderilmesi, taşınmaz vaadi sözleşmelerinin feshi vb. gibi taşınmaza ilişkin davalar mülkiyet hakkını etkileyen, ekonomik açıdan dava değeri yüksek davalardır. Dava hazırlık süreci iyi yürütülmediği takdirde, gayrimenkul davaları, davacı ve davalının oldukça uzun bir yargılama süreciyle baş başa kalmasına neden olmaktadır. Asliye veya sulh hukuk mahkemesinde gayrimenkul davası açılmadan önce dava süreci çok iyi planlanmalıdır. Davadan önce tapu kaydı ve tapu kütüğü dosyasının iyi bir şekilde incelenmesi, emsal Yargıtay kararları araştırmasının yapılması, keşif, tanık dinleme ve bilirkişi incelemesi gibi işlemlerin sonuçlarının önceden planlanması gerekir. Hukuk büromuz, gayrimenkul davalarını dava hazırlık süreciyle birlikte planlayarak mülkiyet hakkının temin edilmesini sağlamaktadır.

  
Vergi ve İdare Hukuk

Devletin temel olarak şekillendirdiği vergi sistemi ve yürütmenin faaliyetlerini düzenleyen İdare Hukuku kişilerin hükmeden devlet karşısında bilgi ve yönlendirilmeye en çok ihtiyaç duyduğu alanlardır. Devletin, yasalara göre işleyişini sağlamak için çıkarmış olduğu düzenlemeleri olan tüzük ve yönetmeliklerle yine İdarenin tek yanlı almış olduğu bir faaliyeti olan karar ve uygulamaları kişilerin haklarını kısıtladığı gibi çoğu zaman yok edecek düzeyde yasalara aykırı müdahaleleri de getirmektedir.  Bu nedenlerle kişilerin devletle ilişkilerinde hukuki danışmanlığın önemi yargılama sürecindeki avukatlık kadar önem kazanmış ve hatta şirketler için bir mecburiyet haline gelmiştir. Günümüzde kişilerin üretime yönelik faaliyetleri kadar devletle olan ilişkileri de ayrı bir kazanç ve kazancın kaybını sağlama yolu haline geldiğinden mali müşavir kadar çalışma yaşamında bir avukattan da görüş ve hukuki yardım almak idarenin tek yanlı eylem ve işlemlerine karşı kazanç kaybını sağlamak için bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu konuda uzmanlaşarak faaliyet gösteren hukuk bürolarının da sayısında ekonomik gelişmeye paralel bir artış olmakta olup Hak ve Adalet Hukuk Bürosu olarak Av. Mustafa Murat TUNCER devletin tek yanlı düzenlemelerinden doğan tüm işlem ve eylemlerinden yaşanacak hukuksuzluklara karşı Gümrük ve Mali Müşavirlerle gerçekleştirdiği ortak çalışmalarıyla hem önleyici hem de uğranılan zararları giderici hukuki danışmanlık ve avukatlık faaliyetini yürütmektedir.


Hukuki Danışmanlık

Hukuki danışmanlık, hukuki sorunların çözümünde önemli bir işlev görmektedir. Avukatlar, gerçek ve tüzel kişilere ait tüm ihtilaf, dava ve işlemlerle ilgili hukuki danışmanlık hizmeti verme yetkisini haizdir. Özellikle İstanbul avukatları, hukuki danışma ve vekaleten yapılan işler olmak üzere iki farklı biçimde mesleki faaliyet icra etmektedir. Günümüzde en iyi avukat, müvekkiline ait sorunlar mahkemeye intikal etmeden önce çözüm üreten avukat olarak kabul edilmektedir. Avukat Mustafa Murat Tuncer ve Hak ve Adalet Hukuk Bürosu, hukukun tüm alanlarına ilişkin önleyici bir hukuk hizmeti olarak hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

İstanbul'da faaliyet gösteren Av.Mustafa Murat Tuncer, bir taraftan makale ve Yargıtay kararları yayımlayarak hukukun gelişimine katkı sağlarken, diğer taraftan Avrupa Birliği ve Uluslararası Ticaret hukuku, Vergi ve İdare hukuku, Ceza hukuku, Tazminat hukuku, Gayrimenkul hukuku, Miras hukuku, Medeni hukuk, davalarında danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.