FAALİYET ALANLARIMIZ

 

CEZA HUKUKU

Ağır ve Asliye, Çocuk ve Çocuk Ağır ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davalarında mağdur, müşteki vekilliği ve sanık müdafiliği,

Özel Kanunlarla ve yargılama usullerine tabi Vergi, Bilişim, Fikri Sına-i, Sağlık Hukuku suçlarına ilişkin ceza davalarında mağdur- müşteki vekilliği ve sanık müdafiliği,,

Soruşturma aşamasındaki Yakalama, el koyma, arama, gözaltı ve tutulama gibi koruma tedbirlerine itiraz başvuruları, şüpheli müdafiliği, mağdur-müşteki vekilliği

Ceza davasının tüm aşamalarında tahliye taleplerinin mahkemeye sunulması,

İstinaf, temyiz ve kararın düzeltilmesi başvuruları,

İnfaz hukuku ve cezaevi uygulamalarından kaynaklanan sorunlara dair başvurular,

 

TAZMİNAT HUKUKU

Trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davası,

İş kazasından kaynaklanan maddi-manevi tazminat davası,

Malpraktis davaları (hatalı doktor uygulamalarından kaynaklanan tazminat davası),

Boşanma davası ile birlikte açılan maddi ve manevi tazminat davaları,

Konusu suç içermeyen haksız fiillerden ve bir suçtan dolayı suç mağdurlarının uğradığı zararlardan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,

Ticari ve özel hukuka ilişkin sözleşmelerden kaynaklanan alacak ve tazminat davaları,

Fikri ve Sınai mülkiyet haklarının ihlallerinden kaynaklanan alacak ve tazminat davaları.

Sigorta Acentelerinin, tek satıcı vb. ticari sözleşmelerden doğan portföy hakkı ve denkleştirme tazminatları,

 

GAYRİMENKUL HUKUKU

Tapu kaydının düzeltilmesi davası,

Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,

İmar uygulamasından kaynaklanan tapu iptali ve tescili davası,

Vekalet görevinin (vekillik yetkisinin) kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,

Gayrimenkule yapılan müdahalenin men-i (tecavüzün önlenmesi) davası,

İşgal tazminatı (ecri misil) davası,

Önalım (Şufa) davası,

Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davaları,

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin düzenlenmesi,

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin düzenlenmesi,

Kamulaştırma, acele kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları,

Her türlü hukuki danışmanlık,

 

MİRAS HUKUKU

Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davası,

Vasiyetname ve mirasçı tayini sözleşmesi düzenleme,

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenleme,

Terekeyle ilgili her türlü tespit, defter tanzimi ve taksim davaları,

Mirasta tenkis davası,

Mirasta mal paylaşımı ve saklı payın korunması davası,

Muvazaalı (danışıklı) miras hukuku işlemlerine karşı iptal davaları,

Mirasçıların miras talebine veya reddine (reddi miras) ilişkin her türlü dava,

 

MEDENİ HUKUK

Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davası,

Boşanmada maddi ve manevi tazminat davası,

Boşanma nedeniyle nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat davası,

Boşanmada mal paylaşımı davası, mal paylaşımına ilişkin katılma ve katkı payı alacağı davaları,

Ailenin korunmasına dair kanun gereği açılacak davalar,

Soy bağının kurulması davaları (Nesebin reddi, tanıma veya babalık davaları),

Her türlü hukuki danışmanlık ve dilekçe yazımı,


ŞİRKETLER HUKUKU

Anonim ve limited şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti,

Şirket satın almaları ve şirket birleşmeleri,

Ticaret ve rekabet hukuku,

Her türlü ticari sözleşmenin düzenlenmesi,

 

İŞ HUKUKU

İş hukukundan kaynaklanan her türlü tespit davası,

İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklanan her türlü alacak davaları,

İş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,

Avukatlık danışma hizmetleri